CÁC BAN HĐND HUYỆN THẨM TRA BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều ngày 30/7/2021, các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự họp có đại diện Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hội – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Các Ban HĐND huyện thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngoài nội dung thẩm tra báo cáo trình kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ. các Ban HĐND huyện được phân công thẩm tra chung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Sau khi nghe Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra, đại diện các phòng chuyên môn đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan. Tại cuộc họp đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình thêm các số liệu trong báo cáo, đồng thời giao các phòng chuyên môn báo cáo bổ sung nội dung theo kiến nghị các Ban HĐND huyện đã chỉ ra; giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo của các phòng chuyên môn, xây dựng báo cáo bổ sung trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện đảm bảo thời gian.

Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Hội – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện đánh giá cao kết quả công tác của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021…/.

Đồng Dung – Văn phòng HĐND&UBND huyện Bạch Thông