BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CHO 50 ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN ƯU TÚ

Từ ngày 17-21/8 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 đoàn viên, thanh niên ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện. Đây là lớp thứ hai được huyện Bạch Thông tổ chức trong năm 2020.

                                                        Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng

Trong thời gian 1 tuần các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch. Trên cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi học viên sẽ xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác để được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ tại mỗi địa phương, đơn vị./.

Thanh Tuyền