Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 70 đảng viên mới

Sáng ngày 06/6/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 70 đảng viên mới.

Trong thời gian hơn 01 tuần các đảng viên mới được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản với 09 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên để từ đó phấn đấu, rèn luyện trở thành người đảng viên chính thức trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam./.