BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Ngày 11/8/2022, UBND xã Dương Phong phối hợp với phòng Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho các thành viên tổ hòa giải 09 thôn của xã Dương Phong.

Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Tại Hội nghị các đại biểu đã được trao đổi 02 chuyên đề về: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và một số quy định của pháp luật về công tác trợ giúp pháp lý.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở trong việc tiếp cận, giải quyết các vụ, việc mâu thuẫn ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là nắm vững phạm vi vụ, việc được hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật về công tác trợ giúp pháp lý./.

Nguyễn Thành Trung – Phòng Tư pháp huyện Bạch Thông