BỒI DƯỠNG KTQP&AN CHO ĐỐI TƯỢNG 4 CỤM I

0

Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại xã Quang Thuận, Hội đồng GDQP&AN huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ đối tượng 4 cụm 1 gồm 3 xã Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong.

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ đối tượng 4 cụm 1 gồm 3 xã Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong.

Tham gia lớp bồi dưỡng  các học viên được tìm hiểu 7 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh,  tư tưởng, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; những thuận lợi, khó khăn để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bên cạnh  đó học viên nhận thức rõ chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn luật đổ của các thế lực thù địch đối với ViệtNam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo ViệtNamtrong tình hình mới. Từ đó mỗi học viên nêu cao trách nhiệm học tập, vận dụng vào vị trí công tác để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCH.