Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2015

Ngày 24/11/2015, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015. Tham gia lớp bồi dưỡng có 108 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, người có uy tín, trưởng thôn, bí thư, phó bí thư chi bộ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Trong thời gian học tập 5 ngày (từ ngày 24 đến ngày 28/11/2015), các học viên được nghiên cứu 05 chuyên đề chính cùng một số chuyên đề bổ trợ, tài liệu liên quan, tập trung vào các nội dung như: Chiến tranh nhân dân Việt nam, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới, một số vấn đề cơ bản dân tộc tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng ở Việt Nam, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và một số nội dung liên quan khác. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.