BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 28,29/7/2022, huyện Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho trên 130 đại biểu HĐND của một số xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu HĐND huyện, xã đã được bồi dưỡng 06 chuyên đề đó là: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát quản lý Nhà nước về an sinh xã hội ở cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã và chuyên đề kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đại biểu HĐND cấp huyện, xã một số kiến thức cả về lý luận lẫn thực tiễn cũng như kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Tuyền