Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp thứ nhất năm 2017)

Sáng 07/7/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp thứ nhất năm 2017). Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 71 đồng chí học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Từ ngày 29/6/2017 đến 7/7/2017, các học viên đã tham gia học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề bao gồm: (1) Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, (2) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, (4) Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, (5) Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, (6)Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, (9) Xây dựng Đảng về đạo đức – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong quá trình học tập các học viên còn được cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và huyện thời gian gần đây. 

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới được tổ chức triển khai theo nội dung chương trình và tài liệu mới, có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đặc biệt, tất cả các chuyên đề đều được các giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, có liên hệ giữa lý luận với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, đồng thời tăng cường sự đối thoại, tương tác giữa giảng viên và học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; 12,7% học viên đạt loại giỏi, 69% đạt loại khá, 18,3% học viên đạt loại trung bình. Tại buổi lễ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã biểu dương 09 học viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.