Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Lớp thứ 2 năm 2014)

Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông tổ chức Lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Lớp thứ 2 năm 2014).

Dự buổi Lễ bế giảng có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy Bạch Thông, cùng 48 học viên của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Lớp thứ 2 năm 2014). Trong thời gian từ tháng 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 08 tháng 12 năm 2014, các học viên đã được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, có 8,3% học viên đạt loại giỏi, 87,5% học viên đạt loại khá, 4,2% học viên đạt loại trung bình. Khóa học đã bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ đảng viên mới, giúp rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, là cơ sở để các chi, đảng bộ trực thuộc xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị trong thời gian tới.