BCĐ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HUYỆN KIỂM TRA TẠI XÃ LỤC BÌNH

0

Chiều ngày 02/11/2020, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa, thể thao và Du lịch huyện đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình năm 2020 tại xã Lục Bình.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa, thể thao và Du lịch huyện kiểm tra tại xã Lục Bình

Năm 2020 Phong trào “TDĐKXDĐSVH” của xã Lục Bình, tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng nhận được sự đồng tình hưởng ứng đông đảo quần chúng nhân dân. Chất lượng của Phong trào có những bước chuyển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Điểm nổi bật của Phong trào là luôn phối hợp và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, ủng hộ như: tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa. ong năm qua, việc triển khai thực hiện công tác gia đình có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình, câu lạc bộ gia đình đã được thành lập như: “Mô hình An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em”của Hội phụ nữ. CLB “Nông dân với pháp luật” của Hội Nông dân. Qua đánh giá, chấm điểm năm 2020, xã Lục Bình có 573/674 hộ, đạt 85,0%; hộ đạt 03 năm liền 160/674 hộ, đạt 23,7%; hộ tiêu biểu 24 hộ/674 hộ, đạt 3,5%.
Tại buổi kiểm tra đoàn đánh giá xã Lục Bình đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND huyện đến các thôn. Đoàn cũng đề nghị xã cần nghiên cứu kỹ các văn bản thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình…

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT