Báo cáo tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây