BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTg NGÀY20/02/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 28/UBND-VXNV ngày 03/1/2020 về việc thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”trên địa bàn huyện với những nội dung sau: 296(01.07.2020_10h29p37)_signed