Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Xem nội dung chi tiết tại đây