Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây