Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX

Xem nội dung chi tiết tại đây