Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể và Chương trình OCOP năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây