Báo cáo tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN tháng 12 năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây