Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông (Từ ngày 01/01/2020, đến ngày 31/7/2022

Xem nội dung chi tiết tại đây