Báo cáo rà soát xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây