Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bạch Thông tháng 11 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây