Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 tháng 01 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây