Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

0

Xem nội dung chi tiết tại đây