Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và hội nghị học tập, Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XIII)

Xem nội dung chi tiết tại đây