Báo cáo kết quả thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199- KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xem nội dung chi tiết tại đây