Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây