Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây