Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây