Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây