Báo cáo kết quả tham gia các hoạt động “Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây