Báo cáo kết quả công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây