Báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây