Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, giai đoạn 2017 – 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây