Báo cáo đánh giá việc sáp nhập các trường học, dồn ghép các điểm trường trên địa bàn huyện Bạch Thông thời gian từ năm học 2015-2016 cho đến năm học 2022-2023

Xem nội dung chi tiết tại đây