Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 và ước kết quả thực hiện năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây