Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 06 tháng 9 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây