Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây