Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây