Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây