Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 03 tháng 01 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây