Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây