BÁO CÁO Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây