Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây