Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 01 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây