Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây