Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây