Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây