Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 22 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây