Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây