Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây