Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây